top of page

On Stage

Group exhibition

Curator: Irit Abba 

2012

כלי קרמיקה ממסורות העבר עסקו בפולחן בפונקציונליות ועוצבו בפשטות. כלים אלה הם "טביעות אצבע" שהותיר האדם בכל מקום שבו הוא חי ועמידותם בפני פגעי הטבע והזמן, מאפשרת מידע היסטורי ותרבותי יקר ערך.

ההתמקדות במושג "הכלי" השימושי, מסורתי והרחבת המחשבה על גבולות ההיסטוריה והצורה של

הכלי, לאורך דורות, מדגיש את המתח שנוצר בין המוכר ללא ידוע ואת התפתחותו "הדמיונית"

של הכלי והמצאתו מחדש.

 

האמנים המשתתפים בתערוכה שחלקם בתחילת דרכם וכאלה שבתוך העשייה החומרית בשנים האחרונות,

מעלים שאלות רבות ומגוונות לגבי מהות הכלי מהעבר וההווה. בתערוכה זו בפריסקופ כל אמן מקבל את הבמה להציג את כליו שהמבע והמחקר האישי של כל אחד מעורר למחשבה ולדיון מתחדש ומהווה תשובות למהות  הכלי עבורו.

bottom of page